Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM 2018/2019

Utworzono dnia 21.06.2018

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM 2018/2019

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2018 r.  do dnia  30 września 2019 r. Wnioski przyjmowane będą w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, pokój nr 2.

OKRES ZŁOŻENIA WNIOSKU

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

1 – 31 SIERPNIA

DO 31. PAŹDZIERNIKA

1 – 30 WRZEŚNIA

DO 30. LISTOPADA

1 – 31 PAŹDZIERNIKA

DO 31. GRUDNIA

1 – 30 LISTOPADA

DO 31. STYCZNIA

1 GRUDNIA – 31 STYCZNIA

DO KOŃCA LUTEGO

Do wniosku należy dołączyć

 1. Zaświadczenie od Komornika lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji za ostatnie dwa miesiące.
 2. Zaświadczenie od Komornika o wyegzekwowanych kwotach dla wierzyciela w 2017 roku.
 3. Kserokopię wyroku zasądzającego alimenty.
 4. Oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny niepodlegającego opodatkowaniu w 2017 roku.
 5.  Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku 2017, zawierające informację odpowiednio o:
 • Formie opłacanego podatku
 • Wysokości przychodu
 • Stawce podatku
 • Wysokości opłaconego podatku
 1. Nakaz płatniczy lub zaświadczenie organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa w 2017 roku - dotyczy rolników.
 2. Dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (świadectwa pracy, umowy zlecenie, Pity 11 itp.).
 3. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był osiągany.
 4. Dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
 5. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 6. Nr konta bankowego

Oświadczenie pełnoletniego dziecka o uczęszczaniu do szkoły

NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 10 WRZEŚNIA 2019 r.

Oświadczenie pełnoletniego dziecka o uczęszczaniu do szkoły wyższej

NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 10 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Informacje ogólne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.).


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1.     obywatelom polskim;

2.     cudzoziemcom:

·       jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

·      przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

·      przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

- jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

     ·         braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,      

      ·        braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.


Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

·         została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

·         zawarła związek małżeński.

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą