Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Utworzono dnia 20.11.2018

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Opisany przedmiot zamówienia:

świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych  osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12-03-2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)],

każdorazowe umieszczenie osoby, odbywać się będzie odpowiednio na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usług schronienia oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 20 grudnia 2019 r.

– zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do OPS Gminy NML z/s w Mszanowie.

– podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dniu udzielonego schronienia;

 

2. Termin realizacji zamówienia:

od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

3. opis kryteriów wybory wykonawcy:

Podstawowym kryterium oceny oferty będzie cena oraz dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby zamawiającego)

4. warunki realizacji zamówienia:

Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych, zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. 1, następującego zakresu usług:
a. całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą;
b. trzy posiłku dziennie;
c. środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środki do odwszawiania;
d. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku;
e. pomocy w sprawach formalno-prawnych, w tym wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności, itp. – zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi;
f. zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu;
g. prowadzenie pracy socjalnej i zajęć aktywizacyjnych.

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości  świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenie schronienia.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

Wymagania niezbędne:

1. w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

2. wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania sanitarnio-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.

6. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym: pocztą, lub poczta elektroniczną gops@gopsmszanowo.pl

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia (godziny): 07.12.2018 r. do godziny 12.00.

Stawkę należy podać w „Formularzu Ofertowym”.

Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie Umowy (załącznik nr 3)

 

7. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Anna Pijaczyńska, Tel. (056) 47 263 22,
a.pijaczynska@gopsmszanowo.pl

Formularze można pobrać na stronie internetowej http://www.mszanowo.naszops.pl/

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy

Utworzono dnia 20.11.2018, 18:17

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 20.11.2018, 18:17

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą